Leveringsvoorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond

Definities
In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer
Ieder schoorsteenvegersbedrijf dat lid is van de Algemene Schoorsteenvegers
Patroons Bond en dat een opdracht tot de uitvoering van schoorsteenveegwerkzaamheden, schoonsteenreparatie, -bouw en/of andere werkzaamheden heeft
aanvaard conform de ASPB-voorwaarden.

Opdrachtgever
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven om reinigingswerkzaamheden aan zijn/haar schoorsteen en/of zijn/haar kachel en/of bouw- en
of andere werkzaamheden uit te voeren of iedere bevoegde persoon die daartoe
opdracht geeft.


Artikel 1: Werkingssfeer/offertes

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden, geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


1.2 In een offerte is, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, nimmer begrepen: elektriciens-, metaal-, schilder-, breek-, hak- en timmerwerk, het schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep van vloerbedekking en/of in de was zetten van vloeren, welke werkzaamheden het voorspelbare indirecte of directe gevolg zijn van de uitvoering van de opdracht. De opsomming in dit artikel van extra werkzaamheden sluit eventueel niet genoemde werkzaamheden niet uit, zodat ook deze nimmer in een offerte zijn begrepen.

1.3 Mondelinge opdrachten worden door opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd mits
zij een bedrag van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) niet overschrijden. Daarboven gelden alleen schriftelijk bevestigde opdrachten tenzij opdrachtnemer met uitvoering van de mondeling opgedragen werkzaamheden een aanvang heeft genomen.

Artikel 2: Prijzen

Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief btw en in
euro’s (€) vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op
de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, heffingen, belastingen, premies en assurantiën etc.

Artikel 3: Levering van materialen ten behoeve van onderhoud en reparatie of in verband met verkoop

3.1 De opgave van (op)leveringstermijnen en de uitvoering der werkzaamheden in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten vermeld, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
De (op)leveringstermijnen zijn derhalve altijd bij benadering aangegeven. Bij overschrijding van deze termijnen kan opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen
dan wel enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten, tenzij de overschrijding als gevolg van opzet of grove
schuld plaats heeft.


3.2 De materialen worden geacht door opdrachtnemer te zijn geleverd en door de opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de materialen bij de opdrachtgever zijn aangevoerd
en gelost.


3.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de
eerste betalingstermijn.


3.4 Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, is opdrachtnemer bevoegd dit
deel op te leveren dan wel te wachten met de levering tot de gehele opdracht gereed is. Bij opleveringen van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, als ook bij oplevering van successieve gedeelten ener opdracht krachtens overeenkomst, zal iedere
oplevering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen.


3.5 Bij de afleveringen van goederen of aflevering van halfgerede materialen heeft de opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, te zorgen dat
:
A. de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de verwerking moet geschieden zodanig is dat beschadiging, op welke wijze dan ook,
niet plaats zal kunnen vinden;
‍B. de toegang tot het terrein of woonhuis of de bedrijfsruimte waar de aflevering moet geschieden, onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een
vlotte aflevering mogelijk te doen zijn;

C. indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van opdrachtnemer komt vast te staan.
D. in de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, lucht, verwarming en
water is gezorgd.


3.6 De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. Schade aan goederen van de opdrachtgever, opgekomen in het kader van aanneming van werk of uitvoering is niet voor rekening van opdrachtnemer, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld.


Artikel 4: Specifieke risico’s

4.1 In het belang van opdrachtgever en opdrachtnemer zal opdrachtnemer alle werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van hetgeen is bepaald in Richtlijn 2001/45/EG,
waarin minimumvoorschriften zijn opgenomen inzake de veiligheid en gezondheid door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats.

4.2 Het ten behoeve van de uitvoering van de opdracht noodzakelijkerwijs verwijderen van de kachel en/of verwarming is nimmer in de offerte opgenomen en behoort nimmer tot
hetgeen de opdrachtnemer volgens overeenkomst moet uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is opgenomen. Dit geldt evenzeer voor het plaatsen van binnenen/ of buitenwanden, dan wel dakwanden, benodigd voor het plaatsen van een
schoorsteen en/of een kachel.


4.3 Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het aanwezig zijn van dan wel het gebruiken van schadelijke stoffen zoals asbest en/of eterniet etc. Opdrachtnemer weigert in ieder geval de verwerking (waaronder sloop en afvoer) van dergelijke schadelijke stoffen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij ontdekking van dergelijke stoffen tijdens verwerking c.q. uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken (dit is ter beoordeling van opdrachtnemer), in ieder geval totdat beschermende maatregelen zijn genomen en de op het risico betrekking hebbende verhoging van de
prijs, alsmede de met de afvoer van dergelijke stoffen samenhangende prijsverhogingen, met opdrachtgever zijn overeengekomen.
 Onder de schadelijke stoffen als hiervoor bedoeld is roet niet inbegrepen. Bij het verwijderen van roet zal dit door opdrachtnemer worden afgevoerd en door opdrachtnemer vervolgens worden gestort, een en ander conform de aan opdrachtnemer daartoe opgelegde overheidsmaatregelen. De stortkosten voor het roet zullen indien van toepassing aan de opdrachtgever worden doorberekend en daartoe afzonderlijk worden gefactureerd.


Artikel 5: Reclames

5.1 De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer geleverde materialen terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.


5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde materialen en uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen tien dagen na oplevering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van opdrachtnemer.


5.3 In geval van afkeuring van de materialen zal opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde materialen opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de
opdracht uit te voeren.


5.4 Verwerkte en/of wederverkochte materialen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de opdrachtgever nog enig reclamerecht toekomt.

5.5 Van Varenkamp Schoorsteenveegbedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor roetschades als gevolg van ondeugdelijke montage van schoorsteenmaterialen, onvolledig geplaatste voeringen in de schoorsteen, voeringen die dermate oud zijn dat ze in slechte staat verkeren waardoor gaten in het materiaal vallen, foutieve aansluitingen, een slechte staat van onderhoud van voeg- en metselwerk, verborgen overige bouwkundige gebreken of achterstallig onderhoud in de breedste zin des woords.


Artikel 6: Betaling en incasso(kosten)

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de opdrachtnemer. Vanaf de datum dat de betaling door opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum de wettelijke handelsrente cumulatief
per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal
worden gerekend, een en ander zonde dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door opdrachtnemer aan de opdrachtgever is vereist. Alles onverminderd de
verdere rechten die opdrachtnemer ter zake kan uitoefenen. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door opdrachtnemer geldend maken van haar rechten, voortvloeiende uit of ter zake van de met de opdrachtgever afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van € 300,00 (driehonderd euro). De in de boeken van opdrachtnemer voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

6.2 In geval opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet
of niet tijdig een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft opdrachtnemer dan het recht om de overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder andere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds opgeleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens de verplichting van opdrachtnemer om in geval van fabricagefouten te zorgen voor kostenloze vervanging of herstel dan wel restitutie van de koopprijs, is opdrachtnemer nimmer, uit welke hoofde dan ook, voor enige door de opdrachtgever of door
derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.

7.2 Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect uit de aanwezigheid en/of (mede)gebruik van de door opdrachtnemer geleverde materialen, is steeds voor rekening van de opdrachtgever en deze zal opdrachtnemer zo nodig ter zake volledig vrijwaren, behoudens opzet of grove schuld.

7.3 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van werkzaamheden aan schoorstenen met:

A. onvolledig geplaatste voeringen in de schoorsteen,

B. voeringen welke dermate oud zijn dat ze in slechte staat verkeren waardoor gaten in het materiaal vallen,
C. een slechte staat van onderhoud van voeg- en metselwerk, verborgen overige bouwkundige gebreken.


7.4 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade of gevolgschade.


7.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW moet het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is gesteld, worden gemeld.


Artikel 8: Algemeen

Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht
blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen.


Artikel 9: Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden
aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. De annuleringskosten bedragen ten minste 30% van de hoofdsom, te vermeerderen met btw.


Artikel 10: Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze
algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke
daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschillencommissie welke is ingesteld voor behandeling van geschillen welke door opdrachtgevers
jegens leden van de vereniging voor een bindende uitspraak wordt voorgelegd, een en ander
overeenkomstig hetgeen daarvoor is bepaald in het huishoudelijk reglement van de ASPB.
De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor opdrachtgever en opdrachtnemer.
Slechts indien de geschillencommissie niet tot een uitspraak kan komen zal het geschil worden
voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van
opdrachtnemer, onverminderd het recht van hoger beroep. Opdrachtgever kan bij opdrachtnemer
de regeling omtrent de geschillencommissie opvragen.Artikel 11: Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1 zijn bij
uitsluiting onderworpen aan Nederlands Recht.


Artikel 12: Deponering

De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op 23 april 2012 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 45/2012 en kunnen als ASPB-voorwaarden worden aangehaald.
Deze gewijzigde algemene voorwaarden zijn aangenomen in de algemene Ledenvergadering
van de ASPB op 14 april 2012. Hiermee vervallen de algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd op 13 december 2005.


ASPB
Postbus 72 - 3755 ZH Eemnes
info@aspb.nl K.v.K. nr. 40535110 www.schoorsteenveger.nl  

Contactgegevens
Van Varenkamp Schoorsteenveegbedrijf
Breihutterweg 33 bis
3774 LE Kootwijkerbroek
Telefoon: 06-23 29 49 95
info@vanvarenkampschoorsteenvegen.nl